Реконструкция и преустройство на сграда за образование (пансион) с идентификатор 12259.1025.70.1 за студентско общежитие на МУ-София, филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца, включително изграждане на съоръжения за осигуряване на достъпна среда (външен асансьор и рампа) и благоустройствени мероприятия, находяща се в УПИ III-за училище, кв.8, ж.к.Медковец - гр. Враца